• Fri. May 24th, 2024

หมีหวยไทยรัฐ เดลินิวส์

  • Home
  • รู้จัก "หนองโพ นมโคแท้ 100%" จากผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ ไวรัลลิซ่า แบล็กพิงก์

รู้จัก "หนองโพ นมโคแท้ 100%" จากผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ ไวรัลลิซ่า แบล็กพิงก์

ข้อมูลจากเว็บไซต์ หนองโพ ระบุว่า ย้อนไปในปี พ.ศ. 2505 กรมปศุสัตว์ได้เปิดสถานีผสมเทียมขึ้น ณ ตำบลหนองโพ เป็นสถานีผสมเทียมแห่งที่ 3 ของประเทศ ซึ่งการผสมเทียมได้รับความนิยมจากราษฎรมากขึ้นทุกปี ทำให้มีจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเพิ่มมากขึ้น ต่อมา ปี พ.ศ. 2511เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดราชบุรี ประสบปัญหาสถานที่จำหน่ายน้ำนมดิบ ทำให้เกิดความเสียหายแก่น้ำนมดิบและประสบภาวะการณ์ขาดทุนในการประกอบอาชีพ บรรดาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ภาพ :เว็บไซต์ หนองโพ และถวายฎีกาปัญหาเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่ไม่มีตลาดจำหน่ายน้ำนมดิบ เมื่อความได้ทราบถึงพระเนตรพระกรรณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร…